ພວກເຮົາຄືຄວາມແຕກຕ່າງ.                 

ໂຕໂຢຕ້າ ໄດ້ຈັດກຽມຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ໂຕໂຢຕ້າ ມີຄວາມພູມໃຈນຳສະເໜີ ຊ່ອງທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງການເງິນ ທີ່ມີປະສົບການລະດັບໂລກ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ:

ພວກເຮົາຄືບໍລິສັດສິນເຊື່ຶອໃນເຄື່ອໂຕໂຢຕ້າ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມງານກັບ 3 ບໍລິສັດສິນເຊື່ອໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການເງິນ, ເຊິ່ງແຕ່ລະບໍລິສັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານເພຶ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທຸກລະດັບ. ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນດ້ານສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອນຳສະເໜີທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈັນ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຄຳນຶ່ງເຖີງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝິ. າກການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ລູກຄ້າບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປະຢັດເງິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດປະຢັດທັງເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມສາມາດ ເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາທີ່ຈຸດໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຊື່ອ ທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງໂຕໂຢຕ້າທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ເມື່ອທ່ານສະດວກ ເພື່ອນັດໝາຍກາລູນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂອງໂຕໂຢຕ້າທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍ ເບີໂທຕິດຕໍ
ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (Thongkankam) ນິລາວັນ 020 5554 7894
ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (KM7) ເມລິສາ 020 5554 7854
ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕາ ທູໂຊເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ (Royal Square Office Tower Alounny 020 5554 7812

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີໃນການບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທ່ານ.

ໂຕໂຢຕ້າ ຄຳນຶ່ງເຖີງ “ຄຸນນະພາບຊີວິດ” ສະເໝີ