11: ເລືອກລຸ່ນ
22: ເລືອກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
33: ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່