11: ເລືອກລຸ່ນ
22: ເລືອກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
3ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່