ກົດເພຶ່ອເລືອກ
ລາຍການທີ່ເລືອກ
10 digit contract number
ຊື່
ນາມສະກຸນ
ເບີໂທລະສັບ
ຢືນຢັນເບີໂທລະສັບ
  • ສຳລັບເອກະສານການຮ້ອງຂໍນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສັນຍາ ໂດຍເປັນຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ເທົ່ານັ້ນ, ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້.

  • ກໍລະນີການສົ່ງເອກະສານທາງອີເມວ ແມ່ນທາງເຮົາຕ້ອງໄດ້ໂທກວດສອບກັບລູກຄ້າເພື່ອຢືນຢັ້ນ. ສະນັ້ນ, ກາລຸນາກວດສອບໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານຄືນວ່າສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ.