ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 256/ທຫລ ລົງວັນທີ 13, ພຶດສະພາ 2021.
ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕາ ທູໂຊ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ  ໄດ້ມີນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ. ກົດບ່ອນນີ້

ຄູຮ່ວມການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີ

TTLL**ດອກເບ້ຍພື້ນຖານທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ

ສະກຸນເງິນດອກເບ້ຍປະຈໍາປີຕົວຈິງອັດຕາການຜ່ອນຂັ້ນພື້ນຖານ
USD01 / July / 2020∽5.000%
LAK01 / August / 2020∽5.000%

**ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕາ ທູໂຊເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນກູ້ຢືມທາງອອນລາຍ

ຂໍ້ມູນນີ້ໃຊ້ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍໂດຍກົງ.

form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname17","shortlabel":"","index":0,"ftype":"fhtml","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","fcontent":"\u003Cscript\u003E\njQuery('[data-href*=\u0022\/calculated-fields-form\/css\/cupertino\/jquery-ui-1.8.20.custom.css\u0022]').remove();\n\u003C\/script\u003E","fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname3","shortlabel":"","index":1,"ftype":"ffieldset","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"f1","fields":["fieldname4","fieldname5","fieldname7"],"columns":"3","rearrange":true,"title":"\u0ea5\u0eb2\u0e8d\u0ea5\u0eb0\u0ead\u0ebd\u0e94\u0e94\u0ec9\u0eb2\u0e99\u0eaa\u0eb4\u0e99\u0ec0\u0e8a\u0eb7\u0ec8\u0ead","collapsible":false,"defaultCollapsed":true,"collapsed":false,"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname5","shortlabel":"","index":2,"ftype":"fcurrency","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"\u0e88\u0ecd\u0eb2\u0e99\u0ea7\u0e99\u0ec0\u0e87\u0eb4\u0e99\u0e88\u0ec8\u0eb2\u0e8d\u0e81\u0ec8\u0ead\u0e99","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"exclude":false,"readonly":false,"size":"large","currencySymbol":"","currencyText":"","thousandSeparator":",","centSeparator":".","noCents":false,"min":"","max":"","formatDynamically":true,"twoDecimals":false,"fBuild":{},"parent":"fieldname3"},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname11","shortlabel":"","index":3,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Finance amount","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"large","eq":"fieldname9+fieldname10","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":",","readonly":true,"currency":false,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":true,"fBuild":{},"parent":"fieldname8"},{"form_identifier":"","name":"fieldname7","shortlabel":"","index":4,"ftype":"fdropdown","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"f3","title":"\u0ec4\u0ea5\u0e8d\u0eb0\u0ec0\u0ea7\u0ea5\u0eb2\u0e81\u0eb9\u0ec9\u0ea2\u0eb7\u0ea1","size":"large","required":true,"exclude":false,"toSubmit":"value","merge":0,"choiceSelected":"","multiple":false,"vChoices":1,"showDep":false,"choices":["3 months","6 months","9 months","12 months","24 months","36 months","48 months","60 months","72 months","84 months"],"optgroup":[false,false,false,false,false,false,false,false,false,false],"choicesVal":["3","6","9","12","24","36","48","60","72","84"],"choicesDep":[[],[],[],[],[],[],[],[],[],[]],"fBuild":{},"parent":"fieldname3"},{"form_identifier":"","name":"fieldname4","shortlabel":"","index":5,"ftype":"fcurrency","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"\u0ea5\u0eb2\u0e84\u0eb2\u0e9e\u0eb2\u0eab\u0eb0\u0e99\u0eb0","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"exclude":false,"readonly":false,"size":"large","currencySymbol":"","currencyText":"","thousandSeparator":",","centSeparator":".","noCents":false,"min":"","max":"","formatDynamically":true,"twoDecimals":false,"fBuild":{},"parent":"fieldname3"},{"form_identifier":"","name":"fieldname8","shortlabel":"","index":6,"ftype":"ffieldset","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"f2","fields":["fieldname15","fieldname9","fieldname10","fieldname11","fieldname12"],"columns":"2","rearrange":true,"title":"\u0e81\u0eb2\u0e99\u0e9b\u0eb0\u0ec0\u0ea1\u0eb5\u0e99\u0e84\u0ec8\u0eb2\u0e87\u0ea7\u0e94\u0e97\u0eb5\u0ec8\u0e95\u0ec9\u0ead\u0e87\u0e8a\u0ecd\u0eb2\u0ea5\u0eb0\u0e95\u0ecd\u0ec8\u0ec0\u0e94\u0eb7\u0ead\u0e99","collapsible":false,"defaultCollapsed":true,"collapsed":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname9","shortlabel":"","index":7,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Principle Amount","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"large","eq":"fieldname4-fieldname5","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":",","readonly":true,"currency":false,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":true,"fBuild":{},"parent":"fieldname8"},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname10","shortlabel":"","index":8,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"Interest Amount","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"large","eq":"fieldname9\/100*fieldname15*fieldname7","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":",","readonly":true,"currency":false,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":true,"fBuild":{},"parent":"fieldname8"},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname12","shortlabel":"","index":9,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"\u0e84\u0ec8\u0eb2\u0e87\u0ea7\u0e94\u0e97\u0eb5\u0ec8\u0e95\u0ec9\u0ead\u0e87\u0e8a\u0eb3\u0ea5\u0eb0\u0e95\u0ecd\u0ec8\u0ec0\u0e94\u0eb7\u0ead\u0e99","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"large","eq":"PREC(fieldname11\/fieldname7,2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":",","readonly":true,"currency":false,"noEvalIfManual":true,"formatDynamically":false,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"fieldname8"},{"form_identifier":"","name":"fieldname15","shortlabel":"","index":10,"ftype":"fdropdown","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"\u0ead\u0eb1\u0e94\u0e95\u0eb2\u0e94\u0ead\u0e81\u0ec0\u0e9a\u0ec9\u0e8d\u003Cbr \/\u003E","size":"large","required":false,"exclude":false,"toSubmit":"value","merge":0,"choiceSelected":"","multiple":false,"vChoices":1,"showDep":false,"choices":["0.450%","0.475%","0.490%"],"optgroup":[false,false,false],"choicesVal":["0.450","0.475","0.490"],"choicesDep":[[],[],[]],"fBuild":{},"parent":"fieldname8"}],{"0":{"title":"","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_12","evalequations":1,"evalequationsevent":2,"autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":"","loading_animation":0},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}];

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການຂອງ TTLL

ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂອງໂຕໂຢຕ້າທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍເບີໂທຕິດຕໍ
ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (Thongkankam)ນິລາວັນ020 5554 7894
ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (KM7)ເມລິສາ020 5554 7854
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ (T4)ຄຳສະຫວັນ020 5554 7836
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ (Nakhoneluang)ນັນສຸດາ020 5616 3789
Get in-touch with a TTLL** service counter