ວັນທີ 1 ທັນວາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດການຝືກອົບຮົມຂັບຂີ່ປອດໄພ “Safe Driving Education” ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີກະຊວງໂຍທາທີການ ເແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄູຝືກຈາກຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຍຕ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ວິຊຽນ ເອັມປະເສີດສຸກ ຮອງກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ກ່າວຕ້ອນຮັບ ຜູ້ເຂົ້າຝືກອົບຮົມ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໃນຖານະຜູ້ຜະລິດລົດຍົນມີຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຈື່ງໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການນົນນະລົງດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານືກທີ່ດີໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ ໂຕໂຍຕ້າ ຈື່ງໄດ້ຈັດອົບຮົມຂື້ນເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຄູຝືກ ໂຕໂຍຕ້າ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບດູແລດ້ານການຈາລະຈອນ ແລະ ຂົນສົ່ງເພື່ອໃຫ້ບຸກຄາລາກອນດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ໄປຖ່າຍທອດຕໍ່ໃຫ້ກັບສັງຄົມຕໍ່ໄປ

ເນື້ອຫາຂອງການອົບຮົມແບ່ງເປັນພາກທິດສະດີໃນຕອນເຊົ້າໂດຍມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບການຄາດການຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຕອນບ່າຍເປັນພາກປະຕິບັດເຊີ່ງຜູ້ອົບຮົມທຸກທ່ານໄດ້ຂັບລົດຕົວຈີງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຖານີ���ານທົດສອບຕ່າງໆ