ຊື້ລົດມື້ນີ້ ຮັບຟຣີກ້ອງຫນ້າລົດ ແລະ ລຸ້ນຮັບທອງຄໍາຊັ້ນທີສອງ ເລີ້ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 31/12/2019