ທ່ານວິຊຽນ ເອັມປະເສີດສຸກ ປະທານບໍລິຫານຝ່າຍການເງິນພູມິພາກແມ່ນໍ້າຂອງ, ຮອງກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ສາຍງານບໍລິຫານແລະທີ່ປຶກສາບໍລິຫານອາວຸໂສສາຍງານການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທຈໍາກັດໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫ້ອງການຜູ້ຕ່າງໜ້າບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດທີ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນເມື່ອວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2015

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດໄດ້ຈັດຕັ້ງສໍານັກງານພູມິພາກແມ່ນໍ້າຂອງຂຶ້ນໃນປະເທດໄທເພື່ອດູແລຕະຫຼາດໃນສປປລາວກํາປູເຈຍມຽນມາແລະຫວຽດນາມ ລວມເຖິງຜະລິດລົດຍົນເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີສັກກະຍາພາບໃນອະນາຄົດ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງຈັດຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ5 ມັງກອນ2015 ເພື່ອສຶກສາຕະຫຼາດລວມເຖິງດູແລຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຍຕ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນສປປ ລາວແລະລູກຄ້າໂຕໂຍຕ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ. ແລະໃນວັນທີ່19 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ວິຊຽນ ເອັມປະເສີດສຸກ ປະທານບໍລິຫານຝ່າຍການເງິນ ສໍານັກງານພູມິພາກແມ່ນໍ້າຂອງ ຮອງກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ສາຍງານບໍລິຫານ ທີ່ປຶກສາບໍລິຫານອາວຸໂສສາຍງານການຕະຫຼາດແລະ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີິ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ(ຫ້ອງການຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ.